jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Pļaujas laiks
Pļaujas laiks
Tuvojas Pļaujas svētki. Tas ir laiks, kad esam īpaši aicināti paskatīties apkārt un novērtēt, ko brīnišķīgu Dievs mums ir dāvājis – ne tikai dārzeņus un augļus, kas ir mūsu dārzos, bet arī tos, kas ienākas, kalpojot Viņa tīrumā. Labs Pļaujas svētku ieskaņas laiks bija draudzes padomes izbraukuma sēde, kas notika 18. septembrī Vecumniekos. Tikāmies, lai kopīgi pārrunātu, kā veicies draudzes nozaru darbā, kas sagādā prieku, kas – grūtības, kas būtu ieteicams, kādas ir vajadzības un par ko nepieciešams aizlūgt. Savukārt īpašas saliedēšanas aktivitātes vedināja uz pārdomām, ko nozīmē komandas darbs un kā, esot atšķirīgiem savā būtībā un raksturā, tomēr varam kalpot vienam Dievam.

Kā jau dažkārt mēdz gadīties – plānots bija vairāk, nekā spējām izrunāt, tomēr tas, ko pārrunājām, bija nepieciešams un svētīgs. Saprotot, ka visas daudzās draudzes darba nozares vienā dienā neaptversim, palikām „pusceļā”. Tāpēc šoreiz ieskicēšu būtiskākās atziņas tikai par tām jomām, kuras paspējām izrunāt. Kā mēdz teikt, turpinājums sekos...

Visas draudzes jomas bija sadalītas četros lielos blokos. Pirmais bija: dievnams, draudzes gani, mūzikas dzīve un Svētdienas skola. Domājot par aktivitātēm, kas saistītas ar dievnama uzturēšanu, īpašs prieks ir par dzīvību un darbošanās prieku, kā arī brīvprātīgajiem darbiniekiem, kas regulāri un labi veic savus pienākumus. Protams, ir nepieciešams domāt par dažādām praktiskām lietām (altārsegas, kā arī Vakarēdiena trauku atjaunošana, pastāvīgie remontdarbi baznīcā). Taču svarīgākais, lai katra aktivitāte, kas notiek dievnamā, atrod savu vietu un „jūtas labi”. Izskanēja ierosinājums apsvērt iespēju turēt dievnamu atvērtu apmeklētājiem arī darbdienās – vai tie būtu tūristi, kas vēlas apskatīt baznīcu, vai mūsu pašu ļaudis, kas labprāt ienāktu dievnamā, lai pabūtu klusumā un lūgtu Dievu.  


Mācītājs Erberts sniedza savu skatījumu par draudzes ganu kalpošanu. Viņš ir pateicīgs par Svētā Gara klātbūtni, visu praktisko un materiālo lietu nodrošinājumu, kas nepieciešams, lai sekmīgi kalpotu, kā arī ka draudzē ir tik daudz talantīgu cilvēku, kas kalpo. Mācītājs turpmāk īpaši vēlētos sprediķos izteiktāk sniegt atbildes uz aktuālām vajadzībām. Tāpat viņš aicina aizlūgt par visiem draudzes ganiem – ne tikai viņu darbu un kalpošanu, bet arī viņu ikdienu. 

Par labu un pozitīvu praksi atzīti tika lūgšanu dievkalpojumi, kas notiek ceturtdienās. No padomes puses gan arī izskanēja ieteikums pārdomāt, kas sekmētu lūgšanu dievkalpojumu apmeklētību un norisi, kā arī aicinājums aizlūgt par pastāvīgu komandu. Sirsnīga Dieva klātbūtne un laba sadraudzība tika atzīmēts kā pozitīvais arī pārdomās par svētdienas rītu lūgšanu brīdi. Svarīgi, lai šie lūgša

Nav noslēpums, ka mūsu draudzes viena no stiprajām pusēm ir mūzikas kalpošanas joma. Par to liecina virkne pasākumu, kas minēti mūzikas nozares plānā šim un nākamajam gadam. Mūsu draudzē ir daudz muzikālu talantu, tāpēc vēl jo lielāka ir nepieciešamība pēc vienotības un saliedētības, kā arī atbildības sadali pār dažādām jomām. Sirsnīga un jauka kalpošana draudzē ir bērnu korītim. Tas gan veicina bērnu izaugsmi, gan dāvā viņiem iespēju kalpot Dievam caur dziesmām. Šajā kalpošanas jomā īpašas aizlūgšanas nepieciešamas gan par bērniem, gan skolotājām un vecākiem – īpaši vecāku atbildību un sekmīgu sadarbību ar viņiem.

Svētdienas skolas bērnu skaits aug, tātad virziens ir pareizs. Tas tiek sacīts par Svētdienas skolu, kas par savu galveno vīziju izvirzījusi pārliecību vecākiem, ka Svētdienas skola ir svarīgākais, ko dot bērnam. Arvien pieaugošā bērnu skaita dēļ nopietns ir kļuvis jautājums par telpām. Bet ir prieks par vecāku grupiņām, kas tiekas paralēli Svētdienas skolas nodarbībām, īpaši jauno atbalsta grupu vecākiem, kā arī kuplo skolotāju skaitu – 24 skolotāji un 5 palīgi. Īpašas aizlūgšanas nepieciešamas gan par bērniem, gan skolotājiem un bērnu vecākiem, kā arī problēmām, ar kādām bērni saskaras ģimenē (vardarbība pret bērniem utml.).

Otrais bloks ietvēra tādas jomas kā Alfa kurss, jauniešu darbs, diakonija un interešu grupas un pasākumi. Sekmīgu darbību draudzē uzsācis Alfa kurss. Ir īpašs prieks redzēt, kā mainās cilvēku dzīves, kā viņi atrod atbildes uz saviem jautājumiem un iegūst jaunus draugus. Atzinīgi tika novērtēta arī Alfa kursa komanda, kurā katram ir savs uzdevums un atbildība. Tomēr ir aicinājums paturēt aizlūgšanās gan šo Alfa kursa, gan slavēšanas komandu.

Daudz dažādu aktivitāšu un pozitīvu lietu minēts par jauniešu darbu: radošums komandā, kuplais jauniešu apmeklētāju skaits, sadraudzība u.c. Tomēr atkal izskan aicinājums pārdomāt, kā piesaistīt tos jauniešus, kas ir vecāki par 25 gadiem (25+). Grūtības reizēm sagādā lielā aizņemtība, jo daudzi no jauniešu vadītājiem ir iesaistīti arī citās draudzes aktivitātēs. Vadītāju sadarbība (īpaši pārmaiņu laikā), kā arī jauniešu iesaistīšanās kalpošanās ir lietas, par kurām esam aicināti aizlūgt.

Diakonijas nozare ir nozare, kuras ikdiena, kā atzinuši tie, kas kalpo šajā jomā, ir pilna visdažādāko pārsteigumu un notikumu, arī neparastu risinājumu. Un tomēr ikdienas darbs ir ļoti plašs, tāpēc nepieciešamas aizlūgšanas gan par esošajiem kalpotājiem, gan jauniem brīvprātīgajiem, lai varētu pēc iespējas vairāk aprūpēt tos vecākās paaudzes ļaudis, kas paši nespēj nokļūt dievnamā un uzturēt aktīvu saikni ar draudzi. Tika izteikts aicinājums apzināt draudzes locekļus, kuri svētdienās uz dievnamu varētu atvest savā apkaimē dzīvojošos vecākā gada gājuma draudzes cilvēkus.

Iespēja palīdzēt cilvēkiem miesas un dvēseles problēmās ir viens no lielākajiem izaicinājumiem draudzes ambulances darbā. Šajā jomā darbojas 4 ārsti un 2 palīgi. Šī ir „viens pret vienu” kalpošana un „biļete” atvērtībai uz Dievu. Tomēr nopietns šobrīd ir telpu jautājums.

Ģimene ir viena no brīnišķīgākajiem Dieva iestādījumiem. Tāpēc ir īpašs prieks, ka mūsu draudzē ir pasākumi, kas domāti arī ģimenēm un māmiņām un kuros iespējams ne tikai kopt savstarpēju sadraudzību, gūt stiprinājumu un atbalstu, bet arī dzirdēt atziņas, kas noder ikdienas sadzīvē. Pārdomas un vajadzību pēc aizlūgšanām ir rosinājis jautājums par piemērotāko kalpošanas veidu gan saturiskā, gan formas ziņā, vairāk uzmanības vēršot uz ģimeņu un māmiņu vajadzībām.

Viennozīmīgi divi apjomīgākie draudzes pasākumi ir Ziemsvētku uzvedums un draudzes vasaras nometne. Tie jau ir kļuvuši par labu un svētīgu tradīciju, kas viennozīmīgi atbalstāma arī turpmāk. Īpašs prieks šo pasākumu sagatavošanā allaž ir lielais iesaistīto cilvēku skaits un viņu gatavība to darīt. Protams, nekas labs nenāk bez grūtībām! Gan Ziemsvētku uzveduma tēma, gan vasaras nometnes visi organizatoriskie pasākumi ir paļāvības uz Dievu rezultāts. Tāpēc arī svarīgāki ir aizlūgt, lai Dievs turpina svētīt un atklāj, ko Viņš caur šīm aktivitātēm grib pateikt.

Protams, izskanēja vēl daudz sīkāku nianšu un ierosinājumu, tomēr būtiskākais ir, ka mēs šīs dažādās kalpošanas jomas apzināmies kā visas draudzes kopīgu uzdevumu un vienlaikus mūsu katra atbildību. Tāpēc lūgsim Dievu, lai Viņš arī turpmāk svētī mūsu draudzi un dāvā brīnišķīgas iespējas nest augļus Viņa valstībai!

Santa Cileviča

Foto: Māris Pētersons

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv