Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Informācija


Sirsnīgi sveicam novembra jubilārus:

Bruno   Sliede               99

Ella Amsone                 96

Vilma Melece               86

Tija Krūmiņa                84

Voldemārs Leja            83

Natālija Caune              83

Aina Poga                    82

Vallija Eihmane            82

Maiga Krivošapkina     81

Jānis Darkevičs            80

Modrīte Rūsiņa             65

Mārtiņš Šmits               65

Ruta Dzene                  45


Laulāti:

 - Baiba Bičkovska un Mārtiņš Lācis

 - Agnese Arne un Gaitis Kapče

Pateicība:

"Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū." (Fil 4,19)

Sirsnīgi pateicamies visiem draudzes locekļiem, kas veidoja Pļaujas svētku altāri, dāvājot gan pašu izaudzēto, gan no uzkrājumiem ziemai un ziedojot naudu pārtikas produktu iegādei (Ls 493).

Īpaša pateicība Lubānas, Kokneses, Aizkraukles un Jumpravas Sv. Jāņa ev. lut. draudzēm, kuras bagātīgi apdāvināja mūsu draudzi ar dārza veltēm.

Tādējādi mēs varējām iepriecināt 145 draudzes vecākās paaudzes locekļus.

Mīlestībā – Līvija Putāne un Jolanta Cukure

"Viņš tiem piekodināja nevienam nesacīt, ko tie redzējuši, pirms Cilvēka Dēls nebūs augšāmcēlies no miroņiem." (Mr 9,9)

Tāpat kā mācekļiem tika pavēlēts, arī tu nedrīksti nekā runāt, kamēr Cilvēka Dēls nav tevī augšāmcēlies – kamēr augšāmcēlušā Kristus dzīvība tevī tā nesāk dominēt, ka tu patiesi spēj saprast, ko Viņš tev īsti gribēja sacīt, atrazdamies uz zemes. Attīstot pareizu iekšējo stāvokli, vārdi, ko Jēzus sacīja, kļūst tik viegli saprotami, ka tu esi pārsteigts, ka tos līdz šim vēl nebiji pareizi sapratis. Patiesībā tu agrāk nespēji tos saprast tādēļ, ka vēl nebiji attīstījis sevī pietiekami pareizu garīgo stāvokli, lai šie vārdi tev būtu izprotami.

Mūsu Kungs šīs lietas no mums neslēpj, bet mēs neesam pietiekami sagatavoti to uzņemšanai, jo mūsu garīgā dzīve vēl neatrodas pareizā stāvoklī. Jēzus sacīja: "Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest." (Jņ 16,12) Mums ir jābūt savienotiem ar Viņa augšāmcēlušos dzīvi, pirms kļūstam sagatavoti nest patiesību, kas nāk no Viņa. Vai patiesi esam izpratuši augšāmcēlušā Jēzus dzīvības iemiesošanos mūsos? Ka mēs patiesi to pazīstam, redzam pēc tā, ka Viņa Vārds kļūst itin viegli saprotams. Dievs mums neko nevar atklāt, ja mums nav Viņa Gara. Mūsu nepakļāvīgie un spītīgie raksturi un viedokļi pilnīgi aizliegs Dievam mums kaut ko atklāt. Tomēr mūsu nejūtīgā domāšana nekavējoties beigsies brīdī, kad mūsos sāks darboties Viņa augšāmcēlusies dzīvība.

".. nevienam nesacīt.." Bet tik daudzi cilvēki stāstīja, ko viņi ieraudzīja Apskaidrošanas kalnā, kad nonāca sava kalna virsotnē. Viņi ir redzējuši atklāsmes un par tām liecinājuši, bet šie piedzīvotie mirkļi nepārtapa realitātē, jo Cilvēka Dēls viņos vēl nebija augšāmcēlies. Cik ilgam laikam ir jāpaiet, lai Viņa augšāmcēlusies dzīvība tevī un manī kļūtu visiem redzama?

Osvalds Čembers. "Katru dienu Viņa godībai"

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv