Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Revīzijas komisijas finanšu pārbaude Jēzus draudzē


2007. gada februārī un martā draudzes revīzijas komisija pārbaudīja atskaites par draudzes darbības finanšu rādītājiem 2006.gadā. Pārbaudēs konstatēts, ka atskaites saskan ar grāmatvedības uzskaites datiem un dokumenti sagatavoti atbilstoši noteiktajām atskaišu sagatavošanas un grāmatvedības kārtošanas prasībām. Pēc pārbaudēm atskaites iesniegtas Valsts ieņēmumu dienestā un Finanšu ministrijā. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats publicēts 7. aprīļa laikrakstā "Svētdienas Rīts", un pārskats par galvenajiem finanšu rādītājiem sniegts draudzes informatīvajā sapulcē 29. aprīlī. Galvenie finanšu rādītāji atspoguļoti arī šajā rakstā.
Kopā 2006. gadā saņemti ziedojumi 60 tūkstoši latu apmērā, kas ietver kolektes, privātpersonu ziedojumus, juridisko personu ziedojumus un bērnu kristīgi konsultatīvā rotaļu centra "Jēriņš" saņemtos ziedojumus. Lielāko daļu no ziedojumiem – 31 tūkstotis latu – veido dievkalpojumu kolekte. Parasti svētdienas dievkalpojumā kolekte ir tuvu Ls 400, nedēļas dievkalpojumā ceturtdienās ap Ls 50, bet svētku dievkalpojumos vidēji Ls 600, kas atspoguļo atšķirīgo dievkalpojumu apmeklētību. Vidēji viens cilvēks ziedo Ls 1–1,50.

Ikgadējie maksājumi draudzes kancelejā 2006. gadā bija 11,5 tūkstoši latu jeb vidēji 11 latu no katra reģistrētā draudzes locekļa. 2006. gadā 1,4 tūkstoši latu saņemts par kazuālijām (kristībām, laulībām), bet 5,3 tūkstoši latu par zemes un telpu nomu. No valsts budžeta 2006. gadā kopā saņemti divi tūkstoši latu – no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas baznīcas remontam un no Kultūrkapitāla fonda baznīcas bukleta izdošanai.

Izdevumu daļā lielākā pozīcija 2006. gadā bija algas un sociālie maksājumi, kas kopā mācītājiem, kancelejai, diakonijai un "Jēriņam" veidoja 40,2 tūkstošus latu. Otra lielākā izdevumu pozīcija bija baznīcas ēkas remonta materiāli un darbi par 16 tūkstošiem latu. Baznīcas ēkas komunālie maksājumi 2006. gadā bija 4,3 tūkstoši latu, no kā lielāko daļu veido izdevumi par apkuri. Izdevumi par kancelejas precēm, pasta un telefona pakalpojumiem bija 3,8 tūkstoši latu. Maksājumi konsistorijai tās izdevumu segšanai un lauku draudžu atbalstam 2006. gadā bija 3,3 tūkstoši latu.

Kopējie ieņēmumi 2006. gadā veidoja 92,8 tūkst. latu, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet izdevumi, neskaitot nolietojumu, bija 89,0 tūkstoši latu.

Paldies Dievam par svētībām draudzei, un paldies visiem draudzes locekļiem un atbalstītājiem par ziedojumiem un aizlūgšanām.

Revīzijas komisijas vadītājs Jānis Miķelsons

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv