Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Dzirdēt un darīt


Dieva vadība un nodomi bieži ir tik pretēji mūsu uzskatiem un plāniem.

Vecajā Derībā lasām, kā Mozus vēlējās pats saviem spēkiem izvest Israēlu no Ēģiptes. Ar tādiem paņēmieniem, kā viņš to darīja (nosizdams ēģiptieti, kas sita viņa tautas vīru), būtu gājuši bojā tūkstošiem cilvēku. Šī rīcība maksāja Mozum četrdesmit trimdas gadus, strādājot par ganu pie midiāniešiem. Šajā laikā viņš mācījās pakārtot savu dzīvi Dievam. Un tikai pēc tam Dievs pilnvaroja viņu vadīt Israēlu, izejot no Ēģiptes verdzības; un Dievs nokārtoja tā, ka negāja bojā neviens cilvēks.


Cits vīrs Ījabs – viņš nespēja saprast savu ciešanu cēloņus, bet tajās atzina Dieva visvarenību, jo „Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis” (Īj 1,21), piedzīvoja Dieva klātnību savā stāvoklī – „ja es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu” (19,26), zaudēja savu paštaisnību – „man nebija pareizas izpratnes par lietām” (42,3) un iepazina Dievu personīgi, jo „līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par Tevi, tagad arī mana acs Tevi skatījusi!” (42,5)

Ja mūsu ticība ir kļuvusi ļoti maza, lai darām, kā mācītājs Džordžs Millers Anglijā 19. gadsimtā. Viņš, nevienam neatklādams Dieva aicinājumu, lūdza Dievu, lai Viņš īsteno to, un Dievs deva līdzekļus – Millers nodibināja Svēto Rakstu zināšanu institūtu un četrus bāreņu namus, kur patvērumu guva desmit tūkstoši bērnu.

Lai arī mēs ieraugām Dieva nodomu mūsos caur dažādiem apstākļiem dzīvē, meklējam Dieva vadību, gaidām Dieva atbildi un ļaujam Dievam piepildīt Viņa doto aicinājumu!

Redaktore Milda Klampe

"Klausi, ak, Kungs, manu lūgšanu, ņem vērā manas sirds lūgšanas balsi pēc Savas patiesības un uzklausi mani pēc Savas taisnības!

Es pieminu senos laikus, es atceros visu Tavu darbu un pārdomāju visu, ko Tava roka darījusi.

Es paceļu savas rokas pret Tevi, mana dvēsele tvīkst pēc Tevis kā izslāpusi zeme.

Liec man piedzīvot Tavu žēlastību jau no paša rīta, jo es paļaujos uz Tevi! Rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet, jo es paceļu savu dvēseli uz Tevi!

Māci man darīt pēc Tava prāta, jo Tu esi mans Dievs, Tavs labais Gars lai vada mani pa taisnu ceļu!” (Ps 143, 1,5,6,8,10)

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv