Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Nastu Nesējs


"Met savu nastu uz To Kungu; Viņš tevi uzturēs taisnu.."
(Ps 55,23)

Mīļie "Jēzus Draudzes Dzīves" lasītāji, neviens no mums nevar sacīt: "Es esmu pašpietiekams, man neviens nav vajadzīgs."

Mums ir vajadzīgi citi, lai kopā priecātos. Piedzīvot prieku ir iespējams tikai tad, ja ir kāds, kas priecājas līdzi. Mums ir vajadzīgi citi, lai ietu cauri dzīves grūtajiem brīžiem. Bēdas panest spējam tad, ja ir kādi, kas stiprina un atbalsta.
Bībelē lasām: "Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu." (Gal 6,2) Šie vārdi mūs mudina domāt ne tikai par mūsu vajadzībām, bet arī par citu vajadzībām. Ne tikai domāt, bet arī būt gataviem citiem palīdzēt.

Dažkārt ļaudis saka: to, kuri gaida palīdzību, ir tik daudz, es taču nespēju viņiem visiem palīdzēt. Šie cilvēki ir jāmierina un tiem jāsaka: tev nemaz nav jāmēģina visiem palīdzēt. Ja mēģināsi to darīt, pazaudēsi pats sevi.

Vēstulē galatiešiem Pāvils saka: "Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu," bet pāris pantu tālāk: ".. ikkatram jānes sava paša nasta." Arī šie vārdi mums jāņem vērā. Būsim sastapuši cilvēkus, kuri cenšas savas dzīves grūtības uzvelt citiem. Zinu cilvēkus, kuri ir sabrukuši, mēģinot nest citu nastas. Rodas jautājums: vai mēs vispār spējam nest citu nastas? Te vieta vārdiem: ".. ikkatram jānes sava paša nasta." Ticu, mūsu aicinājums ir steigties cilvēkiem palīgā, ja viņi nespēj vairs paši tikt galā ar savas dzīves grūtībām. Bet kā mēs varam palīdzēt? Mēs palīdzam cilvēkiem nastas aiznest līdz Kristum. Vienīgi Kristus ir Pestītājs, kas noņem smagās dzīves nastas. Apustulis Pēteris saka, kas mums jādara ar nastām: "Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums." (1Pēt 5,7) Tātad – atdodiet Kristum savas smagās dzīves nastas. Jēzus par to ir sacījis: "Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla." (Mt 11,28–30)

Kristus paņem prom mūsu smagās nastas un to vietā dod Viņa – Kristus sekotāja nastu, kas ir viegla. Cilvēki pārāk daudz sagaida no citiem, nevis no Kristus. Mēs spējam palīdzēt ļoti ierobežoti, bet Kristus palīdzība ir visaptveroša.

Kāds cilvēks reiz man sacīja: "Jūs esat kristietis, jums man jāpalīdz. Bībelē taču ir sacīts: nesiet cits cita nastas." Es viņam teicu: "Labi, vai jūs gribētu, ka es jums pastāstu kaut ko par Jēzu Kristu." Viņš atbildēja: "Es taču nācu, lai saņemtu palīdzību, nevis klausītos par Jēzu." Šis piemērs rāda, ka cilvēki vēlas saņemt tūlītēju palīdzību, bet tā neder dzīvei un Mūžībai.

Kristiešiem ir jābūt pret līdzcilvēkiem atvērtiem, mīlestības pilniem, bet nav jānodarbojas ar "lētās" palīdzības sniegšanu, kurai nav paliekošas svētības.

Ja uzmanīgi lasām, kādā kontekstā apustulis Pāvils saka vārdus: nesiet cits cita nastas, – mēs ieraudzīsim, ka viņš runā par to, ka mums jāmācās panest citu cilvēku nepilnības un viņus nenosodīt.   

Lai Dievs mūs visus bagātīgi svētī priecīgai kalpošanai un palīdzības sniegšanai līdzcilvēkiem, bet vienmēr arī dod žēlastību palikt pie skaidras Dieva Vārda mācības.

Sirsnībā – draudzes mācītājs Erberts Bikše

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv