Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas: Vai Baznīcai, tavuprāt, ir vajadzīga refor


Maija Kavosa, studente

Domāju, ka reformācija būtu nepieciešama nevis Baznīcai, bet gan mūsu sirdīm. Mums vajadzētu atvērt savas sirdis mīlestībā uz Jēzu Kristu, tajā vairs nebūtu vietas nedz bailēm, nedz šaubām par patiesību. Visaugstākā vērtība būtu jāpiešķir nevis tukšiem cilvēku prātojumiem, bet gan īstenajam Dieva Vārdam, kas visu dara dzīvu. Katram arī vajadzētu paturēt savās sirdīs, ka mieru iespējams panākt nevis ar spēku, bet gan ar Dieva Garu.

Zaiga Ceple, pensionāre

Manuprāt, Baznīcai tagad nav vajadzīga reformācija. Viss tiek mācīts pēc Bībeles saprotami un skaidri, tādēļ arī nav nekas, ko būtu nepieciešams mainīt. Domāju, ka ikvienam ir jāturas pie Dieva līdz mūža galam, jo vienīgais Kungs un Glābējs ir Jēzus Kristus. Esmu visu sevi atdevusi Viņa rokās.

Lilija Reijere, pensionāre

Vislielākais reformators pasaulē ir mūsu Trīsvienīgais Dievs caur Jēzu Kristu. Viņš arī devis gudrību Mārtiņam Luteram, kurš daudz strādājis. Gudrību, paļāvību un prieku mēs gūstam no tā, ka atzīstam savu ticību Dievam.

Ar prieku pateicos par ticības grāmatu un likumiem, tāpat par dziesmu grāmatu un tās dziesmām. Pieminu savus vecākus, ka viņi ir tie, kas mani ieveduši luterāņu baznīcā. Pateicos par ticību un mīlestību, kuru man devis Dievs, kā arī par klusumu baznīcā.

Roberts Pudže, pērminderis

Reformācija ir nepieciešama arī tagad, lai mēs paliktu pie tīrās Dieva Vārda mācības, ko Luters mācīja, lai viss notiktu saskaņā ar Svētajiem Rakstiem. Cilvēki mūsdienās paliek aizvien liberālāki, daudzās vietās pieļaudami kļūdas, un pieņem lēmumus, kas ir pretrunā ar ticību. Galvenais ir stāvēt stingri uz Dieva Vārda pamata, ne tikai dzirdēt, bet arī paklausīt un darīt. Mūsu vislielākā kļūda ir, ka mēs paliekam pārāk vēsi, taču mums ir jābūt karstiem, lai Dievs mūs "neizspļautu no savas mutes″.

Maija Frīdberga, draudzes lietvede

Jauna reformācija nekādā gadījumā nav vajadzīga. Bet, manuprāt, daudziem – gan atsevišķiem kristiešiem, gan kādām draudzēm kopumā – ļoti nepieciešama ir dvēseļu pārkārtošana – konsekventa atgriešanās pie reformācijas pamatprincipiem, proti: kristieša vienīgā neapstrīdamā autoritāte ir Svētie Raksti, grēcinieks tiek taisnots vienīgi caur Kristus nopelnu, vienīgi no Viņa žēlastības un vienīgi ticībā uz Viņu.

Līvija Putāne, diakonijas vadītāja

Reformācija ir vienmēr vajadzīga kā atjaunošanās, sevis revidēšana – un atjaunošanās ir vienmēr vajadzīga. Lai notiktu reformācija, ir vajadzīgs izvērtējums, tas ir nepieciešams visās lietās – cilvēkā, organizācijā, sabiedrībā – lai var redzēt, kur esam, lai var redzēt ceļu uz priekšu.

Intervēja Anda Miķelsone un Maija Kavosa

Foto Jānis un Anda Miķelsoni

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv