Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Dieva Vārda spēkā


Lieto mani, mans Kungs un Pestītāj, tādam mērķim un tādā veidā, kā Tu to uzskati par labāku. Šeit ir mana nabaga sirds, tukšs kuģis; piepildi to ar Savu žēlastību. Šeit ir mana grēcīgā un noskumusī dvēsele; atdzīvini viņu un atspirdzini ar Savu mīlestību. Ņem manu sirdi Sev par mājokli; mana mute lai izplata Tava Vārda slavu; mana mīlestība un visi mani spēki lai ir par svētību Taviem ticīgajiem; nekad neļauj pagurt manai ticības drošībai un pastāvībai, lai visos laikos varu no sirds sacīt: "Jēzum vajag mani un man Viņu.″ D. L. Mūdijs
Dieva Vārda spēkā

Ir 1517. gada 31. oktobris. Mārtiņš Luters ar 95 tēzēm piesaka savu disputu par indulgencēm, kas gadsimtu gaitā radušās Baznīcas maldu un pārkāpumu dēļ. Visus reliģiskos centrus Eiropā pārņem satraukums. Nepazīstams mūks izaicina pāvesta autoritāti un satricina visu Eiropu.

Kā tas varēja notikt? Luters atklāja, ka tālaika Eiropas slimība sasaucas ar viņa paša garīgo krīzi. Dieva meklējumi balstījās uz ticību cilvēku spējai aizsniegt Dievu. Luters caur Rakstiem saprata, ka nevis Dievs ir tālu no cilvēka, bet cilvēks pats stāv tālu no Dieva. Bet caur Jēzu Kristu Dievs ir nācis pilnībā pretim cilvēkam. Tā bija aizmirstā vēsts par Dieva žēlastību.

Lai atceramies reformācijas trīs galvenos principus – Dieva Vārda autoritāte – Dievs uzrunā cilvēkus caur praviešu un apustuļu vārdiem, cilvēks ticībā atbild; pestīšana, ko sniedz Kristus nepelnīta žēlastība, – caur Kristus nāvi un augšāmcelšanos cilvēki tiek atgriezti no grēkiem jaunai dzīvei Kristū; visu ticīgo priesterība – Evaņģēlijs paredz vienu stāvokli Dieva priekšā gan garīdzniekiem, gan lajiem, tādējādi visi ticīgie ieguva gan tiesības, gan pienākumus – lasīt Bībeli, piedalīties Baznīcas un sabiedriskās dzīves norisēs; šāda domāšana lika pamatus demokrātiskām valstīm Eiropā. Tik lielus ieguvumus sniedza reformācija.

Ir 2006. gada oktobris. Apsveicami, ja viss iepriekš minētais ir arī mūsu daļa. Bet man jādomā, kādēļ Eiropā tiek slēgtas baznīcas? Kādēļ Eiropā sarūk kristiešu skaits un eiropieši pievienojas islāmam? Vai tas nenorāda uz kristīgās Baznīcas garīgo krīzi? Krīzi, kas izpaužas Kristus varenā spēka trūkumā. Spēka, kas satricina mūsu sirdis atjaunotai, dzīvības pilnai dzīvei.

Redaktore - Milda Klampe

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv