Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Dieva nama rota


Mūsu baznīcu jau ilgāku laiku no ārpuses neizceļ ne krāšņās puķes sakoptajos priekšdārziņos, ne iežogojums. Sākotnēji bija citādi.
Arhitekta Kampes rakstā ″Jēzus baznīca Rīgā" (Konversācijas vārdnīca, 1932. g.) ir rindkopa:

″No ārienes baznīcu iežogo 36 granīta stabi, kas līdz pasaules karam bij savienoti dzelzs ķēdēm. Katrā šo ķēžu ovālā loceklī bij ievietots pa dzelzs burtam, kas vācu valodā bez 17 Bībeles pantiem sastādīja mācītāja Venta un 3 baznīcas padomes locekļu vārdus līdz ar šīs rotas darināšanas datumu 30.10.1836. Pavisam ķēdēs bij vairāk nekā 1000 burtu. 1918. g. ķēdes noņemtas, to fragmenti glabājas kādā baznīcas blakustelpā."

Pirms vairāk nekā desmit gadiem neveiksmīgi centos šos fragmentus atrast. Meklēju arī arhīvos kādas tuvākas ziņas. Misiņa bibliotēkā atradu 1875. gada Rīgas almanahu ar tajā publicēto R. Asmussa rakstu par Rīgas Jēzus baznīcu, kurā ir arī  meklētais:

″No ārpuses dievnamu ietver granīta stabu rinda, kas savstarpēji savienoti ar dzelzs ķēdēm. Ķēžu gredzenos ir iekalti, dzelzs burtiem veidoti, sekojoši nozīmīgi Bībeles panti (viens Bībeles pants vienā gredzenā) un arī datums un gadskaitlis, kad uzcelts šis vienreizējais mākslas darbs.

 • Cik mīlīgi ir Tavi mājokļi, Kungs Cebaot!
 • Viena diena tavos pagalmos ir labāka par tūkstots citām ārpus tiem.
 • Svētīgi ir tie, kas Dieva Vārdu dzird un patur sirdīs.
 • Tā ir mana drošība, ka es turu Tavus baušļus.
 • Tālab ir dota sabata diena, lai tu to svinētu.
 • Dziediet un spēlējiet Tam Kungam savās sirdīs, jo Dievs nemājo cilvēku rokām darinātā templī.
 • Vai gan jūs nezināt, ka jūs esat Dieva templis, tāpēc slavējiet Dievu jūsu sirdīs.
 • Stūrakmens izaug par svētu templi.
 • Mans prieks ir būt pie cilvēkbērniem uz zemes.
 • Tas Kungs ir tuvu tiem, kas Viņu piesauc.
 • Taisno lūgšanas spēj paveikt daudz.
 • Dieva Vārds ir dzīvs un spēkpilns. Kas ir Dievā, tas dzird Dieva Vārdu.
 • Es esmu labais Gans, manējie Mani pazīst, tie sadzird Manu balsi un seko Man.
 • Cilvēka Dēls ir nācis meklēt pazudušo.
 • Es gribu izliet ūdeni kā pār izžuvušo un izkaltušo zemi, tā arī pār izslāpušajiem.
 • Kas Man tic, kā Rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes.
 • Svētīgs ir tas, kas uz Mani nedusmo."

Daudzi no jums, lasot ķēdēs rakstīto, ar prieku saklausa pazīstamās Rakstu vietas un, iespējams, vēlas redzēt precīzus Bībeles pantus. Bet ķēžu posmos bija tieši iepriekšminētais. Domās lēnām ejot baznīcai apkārt un lasot rakstīto, sapratu, ka šādi sakārtotie vārdi uzrunā gan kopumā, gan padziļina zināmo Rakstu vietu izpratni. Tie mums atgādina, ka Dieva namam, Dievam tuvojamies caur Dieva Vārdu, ka Dieva Vārdam jāskan arī ārpus baznīcas sienām, ka Dieva Vārdā mēs esam pasargāti, ka Dieva Vārds ir kristīgās draudzes rota.

Helēna Dekante

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv