Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Jēzus draudzes dibināšanas 370. gadadiena


Svētdien, 4. jūnijā, Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze svinēja dibināšanas 370. gadadienu. Programmā lasām: ″Lēmumu celt baznīcu priekšpilsētā Rīgas rāte pieņēma 1636. gadā, lai šādi pateiktos Dievam par mieru, kas beidzot bija dāvāts mūsu zemei un Rīgas pilsētai pēc gadu desmitiem gariem kara un smagu ciešanu gadiem. (..)
Šīsdienas dievkalpojumu mēs vēlamies svinēt pateicībā par to, ka Dievs pats mūsu draudzi ir dibinājis, veidojis, svētījis un uzturējis dzīvu cauri laikiem un jau ceturto gadu simteni draudze drīkst saukties Jēzus vārdā." (M. Frīdberga)

Pateicības dievkalpojumu vadīja arhibīskaps Jānis Vanags, tajā kalpoja arī draudzes mācītājs Erberts Bikše un palīgmācītājs Ģirts Prāmnieks. Dievkalpojumu muzikāli kuplināja draudzes koris un bazūņu koris. Arhibīskaps Jānis Vanags sprediķoja par Ecehiēla grām. 37, 1-14. Ecehiēla vīzija var šķist briesmīga. Kādēļ Dievs rāda tādas lietas? Caur redzamo un taustāmo – kapiem – Dievs vēlas pateikt garīgo. Aiz šiem masu kapiem Dievs grib likt ieraudzīt garīgu īstenību – to, kāda patiesībā ir Israēla tauta, ka tā atrodas nāves ielejā, jo dzīvo bez Dieva. Ja mēs ieraudzīsim savu tautu tā, kā Dievs to redz, vai mēs arī neieraudzīsim miroņu lauku? Bet Atkl. grām. 3,1 ir sacīts draudzei: ″Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris." Tas liek nopietni domāt arī par draudzes garīgo dzīvi. Labā ziņa ir tā, ka mēs neesam atstāti vieni. Kristus mums dod Aizstāvi, Svēto Garu, kas pārmaina mūsu iekšējo pasauli. Dievs redz šo iekšējo pasauli un arī to, ka mēs vieni nespējam dzīvi vadīt pareizās sliedēs, jo grēks nokauj cilvēka dvēseli. Dzīvu to var darīt tikai dzīvības devējs Dievs. Un tad arī parādās Svētā Gara darbi cilvēkā.

Kā notiek atdzīvošanās Ecehiēla vīzijā? Pirmkārt, Dievs pavēl sludināt. Dieva Vārds atdzīvina. Mirušajiem kauliem dzīvību atnes Dieva Vārds. Otrkārt, Svētais Gars darbojas caur Vārdu, dod atziņu cilvēkam par tā patieso stāvokli un atnes dzīvību un ticību.

Draudzes dibināšanas gadadienā un Vasarassvētkos mēs Dievam pateicamies par dievnamu, kur saņemam sludinātu Vārdu un sakramentu. Bagāta draudze ir nevis tā, kurai daudz zelta un sudraba, bet kur cilvēks sāk ticēt Kristus Vārdam. Šajā divkāršajā jubilejā gribu novēlēt, sacīja arhibīskaps, lai jūsu draudze ir stipra Dieva Vārdā un bagāta ar Viņa dāvanām, kas atnes dzīvību jūsos un tad apkārtējos.

Dievkalpojuma beigās draudzes mācītājs Erberts Bikše vēlēja visiem palikt Dieva draudzes patriotiem – draudzē, kur var saņemt visu savai garīgajai dzīvei, kā arī būt pasaules gaišumam, kas atstaro Kristu un ir vērtība šajā tumšajā pasaulē.

Esam piedzīvojuši, ka cauri laikiem ″elles vārtiem to (draudzi) nebūs uzvarēt", (Mt 16,1) un ticam – piedzīvosim arī nākotnē.

Evaņģēliste Milda Klampe

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv