Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pravietiskais Vārds


"Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos." (Mih 5,1)

Mīļie draugi, stāvot uz gadu mijas sliekšņa, atskatāmies, vērtējam, pateicamies.

Nākotnē skatoties, jautājam: ko varam sagaidīt?
Cilvēki kopš senām dienām ir centušies ieskatīties nākotnē, pareģot.

Zinot to, Dievs devis brīdinājumu: "Tavējo starpā, lai neatrodas neviens pats, kas zīlē nākotni." (5Moz 18,10)

Bet vai tiešām ir tā, ka mēs neko nezinām par nākotnē sagaidāmo?

Mums ir dota Bībeles pravietiskā vēsts, kas dara mūs drošus un priecīgus, raugoties nākotnē. Apustulis Pēteris to jauki izsaka tā: "Praviešu vārds jums kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami, kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs." (2Pēt 1,19)

Redziet, kā tas notiek. Neziņas tumsā esot, Dieva Vārda vēsts, kas savā būtībā vienmēr ir arī pravietiska, dara gaišas mūsu sirdis un izgaismo ceļu pretī rītdienai.

Dieva Vārds ir pravietisks. Nu, piemēram, Bībelē lasām: "Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. Tad nu nepiekūstiet, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim." (Gal 6,8,9)

Jūs jautājat: kāda būs nākotne? Atbilde tepat jau ir. Ja klausīsiet Dieva padomam, darīsiet labu, pļausiet svētību. Ja darīsiet sliktus, ļaunus darbus, pļausiet postu.

Dievs parāda, ar ko mums jārēķinās, ko varam sagaidīt. Bieži vien tas, kāda būs rītdiena, ir ciešā saistībā ar to, kādi esam mēs paši, kādi būsim. Protams, nāk arī no mums neatkarīgi notikumi. Bet arī pār tiem taču klājas Dieva gudrība un žēlastība.

Dieva Vārds patiesi ir pravietiska vēsts, jo īpaši visur tur, kur lasām par Jēzu.

Par Jēzu ne tikai pagātnē vai tagadnē, bet arī nākotnē.

Jēzus mums apliecina, ka Viņš ir ar mums: "Es esmu pie jums ik dienas.."

Jēzus ir ar mums šodien. Bet Viņš turpina teikumu: " ..līdz pasaules galam." (Mt 28, 20) Jēzus būs ar mums arī nākotnē. Līdz galam. Un pat tad, kad būs gals. Pasaules vai arī mūsu dzīves noslēgums, Jēzus saka: "Redzi, Cilvēka Dēls nāks debess padebešos ar lielu spēku un godību." (Mt 24,30)

Jēzus. Viņš pats priekš mums ir uzticamākais pravietojums.

Nav lielākas drošības nākotnei kā būt un palikt ticībā vienotiem ar Jēzu.

Ar Viņu esam droši. Sirdī ir miers un prieks.

Paliekot kopā ar Jēzu, viss reiz beigsies ar to, ko var izteikt arī vienā vārdā – godība.

Mums ir pamats Dievam pateikties ne tikai par to, kas bijis, bet arī par to, kas vēl tikai nāks, jo Dievs savus apsolījumus pilda.

Dieva svētītu Adventa un Ziemassvētku laiku vēlot,

sirsnībā –  mācītājs Erberts Bikše

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv