Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Gaidīt un sagaidīt


Mēs dzīvojam gaidīšanas laikā. Gaidīt ir gan grūti, gan viegli, jo gaidīšanā atklājas kā mūsu neticība, tā ticība. Veco Derību lasot, redzam, ka pat patriarham Ābrahāmam bija grūti sagaidīt apsolīto dēlu, un viņš izdarīja kādu muļķību dzīvē, par kuras sekām vēl šodien cieš izraudzītā tauta (tas ir stāsts par Īzāku un Ismaēlu) un kas skar arī visu pasauli kopumā.
Gaidīt uz pravietojumu piepildīšanos – vai mums šodien tas nav vieglāk, jo zinām, ka Dieva apsolītais ir piepildījies? Piemēram, pravieša Mihas pravietojums par Kristus piedzimšanu (725. g. pirms Kristus): "Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. .. Un Viņš stāvēs un ganīs savu tautu Tā Kunga spēkā.. un viņi dzīvos drošībā, jo Viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem. Un Viņš būs miers." (5,1,3,4)

Un šodien mēs svinam šī pravietojuma piepildīšanos, svinam tie, kas meklē pestīšanu un žēlastību Jēzū Kristū.

Mēs varam būt pateicīgi Dievam par visiem pravietojumiem, būtībā mēs dzīvojam to gaismā – vakar, šodien, rīt un mūžīgi. Tādēļ mums nav vajadzīgi pseidopareģojumi, jo Dievs jau visu ir pateicis savā Vārdā.

Jēzus Kristus, par kuru pravietots jau radīšanas stāstā, dzima, mira un augšāmcēlās, kā tika pasludināts, un Viņš arī nāks uz šo zemi otrreiz, un "Viņu redzēs katra acs" (Atkl 1,7). Vai mēs Viņu, kas ir "Dāvida sakne un dzimums, spožā Rīta zvaigzne" (Atkl 22,16), gaidām? Viņu, kas saka: "Tiešām, Es nāku drīz." (Atkl 22,20) Tādēļ gaidīšana nebeidzas ar Ziemassvētkiem, bet mūžībā, kad skatīsim Kristu vaigu vaigā.

Lai gaišs Kristus gaidīšanas laiks!

Redaktore Milda Klampe

......................................................................................................................................

Lūgšana

"Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, skaists ir mans mantojums. Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās mana sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu.." (Ps 16,5–11)

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv