jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Gaismas nākšana


Mīļie draugi,

ir klāt Adventes un Ziemassvētku laiks. Šis laiks man īpaši liek domāt par vienu vārdu, un šis vārds ir – gaisma. Man šķiet, ka Adventes un Ziemassvētku laiku varētu nosaukt arī tā – pieaugošas gaismas laiks. Kas ir šī gaisma? Tā ir Kristus nākšana pie mums.

Vispirms tā sāk spīdēt Vecās Derības laika pravietojumos par Pestītāju, kura nākšana tiek gaidīta. Tad tā atmirdz pār Betlēmes laukiem eņģeļu paustajā vēstī: "Jums šodien Pestītājs dzimis..", un turpina mirdzēt Kristus zemes dzīves laikā. Mums tagad šī gaisma spoži spīd Dieva Vārda un Sakramentu dārgajās dāvanās, ar kurām Kristus nāk tik tuvu pie mums. Un beidzot, būs diena, kurā šī gaisma atspīdēs pilnīgā spožumā, Kristum atnākot Viņa mūžīgajā godībā.
Mēs ieraugām Dieva nodomu – Viņš liek gaismai pieaugt, kļūt spožākai. Tāds ir  Dieva nodoms arī pie mums. Viņš vēlas mūs redzēt kā cilvēkus, kurus apņem un piepilda gaišums. Apustulis Pāvils 1. vēstulē tesaloniķiešiem raksta, ka mēs esam gaismas un dienas bērni un ka mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai.

Es zinu, ka mēs neviens paši sevi nespējam pārveidot par gaismas bērniem, jo nākam no dziļas tumsas.

Bet es zinu arī to, ka tieši tādēļ jau Kristus  nāca pie mums, lai Viņa žēlastības spēkā mēs kļūtu pārradīti no tumsas par gaismas bērniem. Tas ir tiešām Dieva mīlestības un žēlastības darbs, ko Viņš paveic pie mums. Pāvils to ļoti uzskatāmi parāda: "Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu." (Titam 2,11)

Es ticu, ka Adventes un Ziemassvētku laiks mūs īpaši mudina atkal no jauna ieraudzīt šo nepelnīto žēlastību, kas mums tiek dāvināta ar Kristus nākšanu.

Es ticu, ka šis laiks aicina mūs izpaust prieku un pateicību, ka arī pie mums var turpināties šis žēlastības brīnums – Kristus gaismas pieaugšana.

No sirds novēlu ikvienam piedzīvot to ļoti personiski – gaismas uzvaru pār tumsu, gaismas pieaugšanu.

Kristus saka: "Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."

Sirsnībā un mīlestībā – mācītājs Erberts Bikše

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv