Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Diakonijas darba būtība
Diakonijas darba būtība

zus saka: „Bet Es esmu jūsu vidūds, kas kalpo.” (Lk 22:27)

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ir izstrādājusi un 19. Sinodē apstiprinājusi dokumentus, kas formulē diakonijas darba būtību, teoloģisko pamatojumu un diakonijas darba programmu. 

1.    Preambula

Diakonija ir Baznīcas esamības aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Diakonija izriet no Kristus kalpošanas. Diakonija veido karitatīvu, atvērtu kristīgo sadraudzību.Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku visā tā veselumā. Tā ietver garīgo aprūpi, dvēseles aprūpi un kalpošanu miesas vajadzībām.

Baznīcas diakoniju īsteno draudzes, tādējādi diakonija ir katras draudzes dzīves sastāvdaļa. Savstarpēja kalpošana draudzē dara iespējamu Baznīcas kalpošanu pārējā sabiedrībā.

2.    Teoloģiskais pamatojums

Diakonija teoloģiski tiek pamatota Ticības apliecībā.

Ticot uz Dievu Radītāju

diakonija izpaužas uzmanībā un rūpēs par visiem līdzcilvēkiem.

Cilvēku ir radījis Dievs pēc sava tēla un līdzības, tādēļ tam piemīt neizmērojama un neaizskarama vērtība. Šī vērtība vienādā mērā ir piešķirta visiem cilvēkiem. Visus cilvēkus Dievs ir radījis jēgpilnai dzīvei, un cilvēki ir atbildīgi Dieva priekšā par savas dzīves un visas radības pārvaldīšanu. Baznīca kā jaunā Dieva tauta ir aicināta rūpēties un gādāt par ikvienu cilvēku, kam gādība nepieciešama.

 

Ticot uz Dievu Pestītāju,

diakonija apliecina Dieva nesavtīgo mīlestību uz cilvēci Jēzū Kristū.

Jēzus Kristus vispilnīgāk apliecināja mīlestību ar savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos, izpērkot mūsu grēkus un atjaunojot mūsu attiecības ar Dievu. Kristus parādīja savu mīlestību, kalpojot cilvēkiem arī viņu dienišķajās vajadzībās – pieņemot atstumtos, mierinot izmisušos, paēdinot izsalkušos, dziedinot slimos. Aicinādams Viņam sekot, Kristus aicina mūs dzīvot mīlestībā uz tuvāko un savstarpējā kalpošanā.

 

Ticot uz Dievu Svēto Garu,

diakonija ir jaunās, Svētā Gara radītās, dzīves auglis.

Svētais Gars pulcina cilvēkus draudzē jaunai dzīvei, kuras daļa ir kopīga kalpošana un savstarpēja atbildība. Diakonija palīdz Baznīcai un tās locekļiem augt garīgā dzīvē un nobriest ticībā un iesaista draudzi visas pasaules kristīgajā kopībā. Diakonālā gādība sniedzas no kristīgās draudzes līdz visiem cilvēkiem.

 

3.    Jēzus draudzes diakonijasdarba četras jomas (saskaņā ar Baznīcas Diakonijas programmu)

Praktiskā palīdzība

Darbības virziena centrā ir cilvēks un viņa dzīves materiālie un sociālie apstākļi.

Saskarsme un sadraudzība

Darbības virziena centrā ir cilvēka vajadzība pēc piederības un tuvuma.

Garīgā aprūpe

Darbības virziena centrā ir cilvēka attiecības ar Dievu, sevi un savu tuvāko.

Veselības un aprūpes darbs

Darbības virziena centrā ir darbs ar fiziski un/vai garīgi slimiem cilvēkiem un viņu piederīgajiem. 

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv